Vertrouwenspersoon

 Aanleiding:

Soms gebeuren er op of rond de bijeenkomsten helaas dingen waarmee je als lid niet graag te koop loopt of die voor de betrokkene(n) gevoelig liggen. Hierbij kan gedacht worden aan vormen van ongewenst gedrag. Het bespreekbaar maken van een beklemmende situatie is belangrijk. Er zijn verschillende mogelijkheden om hiermee om te gaan. Soms kunnen deze negatieve ervaringen besproken worden met een begeleider van WSV de Boei. In sommige gevallen blijkt deze stap echter te groot omdat het onderwerp gevoelig ligt. Ook kan er sprake zijn van gevoelens van boosheid, schaamte, of wil men de situatie (eerst) vertrouwelijk bespreken en buiten de club houden.

 Doel:

Een van de speerpunten binnen het beleid van de vereniging is dat ¨WSV de Boei¨ een sportieve en (sociaal) veilige omgeving wil bieden. Daarnaast staat respect voor elkaar hoog in het vaandel. Ongewenst gedrag past niet in dit beeld en wordt daarom niet getolereerd binnen de vereniging. Mensen die hier desondanks toch mee te maken krijgen, kunnen dit melden bij een vertrouwenspersoon. Het gaat hier om een externe vertrouwenspersoon die geen binding heeft met de vereniging waardoor zorgvuldigheid, objectiviteit en vertrouwelijkheid geboden kan worden. Door het aanstellen van een externe vertrouwenspersoon hoopt het bestuur van “WSV de Boei” het gevoel van veiligheid binnen de vereniging te vergroten.

 Besluit:

Het bestuur van “WSV de Boei” heeft besloten een externe vertrouwenspersoon aan te stellen. Deze vertrouwenspersoon neemt vragen, klachten en meldingen in behandeling die gaan over ongewenst gedrag binnen de vereniging.

Onder ongewenst gedrag wordt in ieder geval verstaan:

 • seksuele intimidatie;
 • agressie en geweld;
 • bedreiging;
 • pesten;
 • discriminatie;
 • interne criminaliteit (diefstal, fraude en dergelijke).

De vertrouwenspersoon vormt het aanspreekpunt voor leden, ouders, vrijwilligers en bezoekers die worden geconfronteerd met ongewenst gedrag door leden van de vereniging of personen die in nauwe relatie staan tot de vereniging. Daarbij moet het gaan om ongewenst gedrag dat zich binnen de context van de vereniging afspeelt of heeft afgespeeld.

De vertrouwenspersoon heeft de volgende taken:

 • luisteren naar de klacht of het probleem;
 • nagaan of bemiddeling mogelijk is;
 • in samenspraak met de klager bepalen wat de te ondernemen stappen moeten zijn;
 • bemiddelen bij het zoeken naar een oplossing;
 • doorverwijzen naar hulpverlening wanneer dit nodig is;
 • (laten) begeleiden van de aangever in het verdere verloop van de melding.

De vertrouwenspersoon behandelt de zaken in strikt vertrouwelijke sfeer en zorgt er voor dat de vertrouwelijkheid is gegarandeerd. De vertrouwenspersoon kan het bestuur in kennis stellen van het feit dat er melding is gemaakt van ongewenst gedrag, maar hij of zij brengt alleen met toestemming van de betrokkene inhoudelijk rapport uit bij het bestuur van de gemelde kwestie. Als het gaat om ernstige incidenten, zoals seksuele intimidatie, werkt de vertrouwenspersoon volgens het standaard protocol.  De vertrouwenspersoon adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd over zaken betreffende ongewenst gedrag en over de wijze waarop dit is te voorkomen.

Ten behoeve van het jaarverslag van de vereniging rapporteert de vertrouwenspersoon jaarlijks over het aantal meldingen over ongewenst gedrag en de aard van die meldingen.

Vastgesteld door het bestuur van WSV de Boei.

Roy Koers (voorzitter)
Gerben van Triest (Secretariaat)
Peter van Vlijmen (Penningmeester)
Saskia van Vlijmen (PR)

Hoe komt u in contact met onze vertrouwenspersoon.
Naam: Rob Bensdorp
Emailadres: vertrouwenscontactpersoon(@)wsvdeboei.nl

Wie is Rob Bensdorp?
Mijn naam is Rob Bensdorp (58 jaar), ik ben getrouwd en heb 3 volwassen zoons.
In het dagelijks leven ben ik zelfstandig interim manager waarbij ik ingehuurd wordt bij (meest) productiebedrijven om bijvoorbeeld een tijdelijke gat in de bezetting op te vangen of om het bedrijf te helpen met een specifiek (management) probleem.
Als vertrouwenspersoon ben ik altijd te benaderen waarbij de vertrouwelijkheid en onafhankelijkheid gegarandeerd is.